FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania przyczyny

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

................................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).odstępuję od transakcji na odległość z firmą:

Z.P.H.”Kolorowa Kuchnia”S.C. Natalia i Leszek Olczak oraz Teresa Hryniewicz z siedzibą w Maksymilianowie ,kod pocztowy 86-021 ul. Jagodowa 40 c NIP 554-00-90-328

i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność

dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura

VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu ,Faktury Pro-Forma lub Faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary:

Numer zamówienia

Nazwa towaru

ilość

Wartość brutto

*Koszty wysyłki

Podsumowanie =

*Jeśli klient był obciążony kosztami wysyłki to zgodnie z art 33. ustawy sprzedawca zwraca koszty przesyłki do wysokości 12,50 zł ,jako zwrotu najtańszego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez przedsiębiorcę,

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku: ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

…………….......................................……… …………….......................................………

miejscowość i data podpis klienta