REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU

Kolorowa Kuchnia”

 

§1

Postanowienie wstępne :

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą kolorowakuchnia.com

 

§2

Strony transakcji :

SPRZEDAWCA :

Z.P.H.”Kolorowa Kuchnia” S.C. z siedzibą w 86-021 Maksymilianowo ul.Jagodowa 40c NIP: 554-00-90-328 Regon 340230219 tel. 517907670
adres email: firma@kolorowakuchnia.com , działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3194/2011 i 3193/2011 wydanym przez Wójta Gminy Osielsko oraz


wydanym przez Urząd Miasta Bydgoszcz

 

1. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów – galanterii kuchennej z tkanin, oferując je w sklepie kolorowakuchnia.com.

2. Zamówienia realizowane są przez sprzedawcę na terenie Polski.

3.Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, objęte gwarancją producenta i posiadają wymagane atesty oraz zezwolenia pozwalające na ich sprzedaż na terenie Polski.

4. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez sklep „ kolorowakuchnia.com” pochodzą z aktualnych katalogów producentów i zawierają pełne informacje dotyczące przedstawianych towarów.

 

5. Przedstawione na stronie internetowej sklepu towary nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 71, a są jedynie propozycją do składania zamówień.

6. Transakcji w sklepie „ kolorowakuchnia.com ” można dokonywać całodobowo.

7. Szczegółowe warunki sprzedaży określa powyższy regulamin oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa, jak również indywidualne ustalenia pomiędzy klientem a sprzedawcą.

 

KUPUJĄCY :

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i inne jednostki posiadające zdolność do czynności prawnych.

§3

Ceny umieszczone na stronie internetowej sklepu dotyczą oferowanych towarów i podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – ( cenny brutto ).Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy towarów do miejsca przeznaczenia na terenie Polski

 

Indywidualne negocjowanie cen jest możliwe, w takim przypadku wymagany jest kontakt z obsługą w celu uściślenia warunków transakcji.

 

§4

Zamawianie towarów – składanie zamówień elektronicznie:

 

1.Zamówienie towarów oferowanych w sklepie następuje poprzez kliknięcie na przycisk „ Dodaj do koszyka” oraz poprawne przejście przez wszystkie etapy zamówienia. Wszystkie zakupione towary w sklepie „kolorowakuchnia.com”podlegają obowiązkowi zapłaty przedsiębiorcy.

 

2. Zamówienia mogą składać zarówno osoby posiadające indywidualne konto na stronie sklepu jak i nowe osoby nie posiadające takiego konta.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji

4. W przypadku wątpliwości co do rzeczywistego zamówienia klienta, sprzedawca zweryfikuje dodatkowo tę wątpliwość np kontaktując się telefonicznie z klientem

5. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§5

Płatności za zakup:


Klient ma do wyboru różne formy płatności :

1. Płatność gotówką za pobraniem w dniu odbioru produktu za pośrednictwem dostawcy.

2. Płatność przelewem bankowym na konto – nr rachunku podany w regulaminie

3. Płatność internetowa za pośrednictwem systemu eCard

 

 

4.                  W przypadku wyboru zapłaty za zamówienie w formie przelewu bankowego wysłanie towaru nastąpi po wpłynięciu należności na konto sklepu.

5. Do wszystkich towarów wystawiamy dokumenty zakupowe, które dołączamy do paczki lub wysyłamy pocztą elektroniczną. §6

Realizacja zamówień:

1.Zamówienie potwierdzamy do 4 godzin od momentu wpłynięcia  w dni robocze od 8.00-22.00.Zamówienie złożone w dni wolne może być przez nas potwierdzone najpóźniej do godziny 10.00 dnia następnego po dniu wolnym....

2. Termin dostawy, wynosi maksymalnie 2 dni.

3. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedaży w przypadku płatności na rachunek bankowy lub od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

4. O wysłaniu przesyłki klient zostanie poinformowany drogą mailową.

5.Gdyby okazało się, że towar nie dotarł do klienta to powinien on o tym fakcie poinformować sprzedawce, który podejmie konieczne kroki w celu ustalenia co stało się z zamówionym produktem oraz doprowadzi do końca transakcji lub może skorzystać z portali internetowych firm kurierskich.

§7

Dostawa towaru:


1. Sprzedawca będzie dostarczał zamówione towary w następujący sposób ,wybór zależy od klienta:
- jako przesyłkę kurierską -dostarczoną przez firmy kurierskie.

-jako przesyłkę pocztową-dostarczoną przez Pocztę Polską

2. Każda przesyłka wysyłana do klienta jest odpowiednio zapakowana i
ubezpieczona przez sklep


4. Jeżeli dostarczona przesyłka nosi ślady jej naruszenia widoczne z zewnątrz, klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i zgłosić doręczycielowi żądanie sporządzenia protokołu w celu ustalenia jaki jest stan takiej przesyłki lub swoje zastrzeżenie co do stanu tej przesyłki zgłosić w innej formie.

§8

Prawo klienta odstąpienia od umowy:


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014. o prawach konsumenta Dziennik Ust. poz.827 klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży drogą mailową lub na druku stanowiącym załącznik nr 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33 i 34 ust.2.Ustawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta na zasadzie wskazanym w ustępie pierwszym zarówno sprzedawca jak i klient będący konsumentem powinni zwrócić wszystko co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Towar powinien zostać zwrócony przez konsumenta nie później niż 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku określonych szczegółowo w art 38 Ustawy pkt3 i 11 tj :
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie. Klient będący konsumentem pokrywa jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy. Uprzednio zapłacone koszty dostawy zostaną zwrócone wraz ze zwrotem ceny odesłanego produktu.

5. Jeżeli ze względu na swój charakter towar (np. przesyłki wielkogabarytowe ) nie może zostać odesłany przez klienta
 w zwykły sposób – pocztą to sprzedawca poinformuje klienta o oszacowanych kosztach zwrotu towaru do sprzedawcy.

 

6.          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

7. W przypadku odstąpienia od umowy po odbiorze produktu klient otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą.

8.Od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie można odstąpić bez podania przyczyny, gdy zamówienie klienta jest zamówieniem indywidualnym poza ofertą sklepu/np.haft,nadruk lub wykonanie produktu według projektu klienta/

umowa dotyczy świadczenia usług, a usługa za wyraźną zgodą konsumenta została wykonana i konsument został poinformowany o tym, że straci wówczas prawo do odstąpienia od umowy.

9.FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania przyczyny jest dostępny w zakładce na stronie głównej sklepu.

§9

Reklamacje

1.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego dziennik Ustaw z 2002 r nr 141 poz 1176 z późniejszymi zmianami wobec klientów będącymi konsumentami.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, a w przypadku klientów nie będącymi konsumentami sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu klient prześle na adres Z.P.H.”Kolorowa Kuchnia” S.C. 86-021 Maksymilianowo ul.Jagodowa 40c , reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym

3. Koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi sprzedawca. Ustalenie terminu zwrotu reklamowanego towaru należy wcześniej uzgodnić ze sprzedawcą, podając swoje dane adresowe.

4. Klient decyduje o formie wyboru reklamacji

5. Klient zostaje poinformowany przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji o jej sposobie rozpatrzenia.


6. Klient będący konsumentem traci uprawnienie z tytułu niezgodności z umową jeżeli przed upływem 1 m-ca od stwierdzenia, że dostarczony towar nie jest zgodny z umową nie zawiadomi o tym fakcie sprzedawcy. Do zachowania uprawnień wystarczy powiadomić o fakcie niezgodności towaru sprzedawce przed upływem 1 miesiąca.


§10

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

2. Umowy sprzedaży przechowywane są w systemie informatycznym sklepu i chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.


§11

Postanowienia końcowe

Firma Z.P.H. „Kolorowa Kuchnia”S.C. – sklep „kolorowakuchnia.com” życzy Naszym Klientom dużo radości i satysfakcji z zakupów.

Adres sklepu:

Z.P.H.”Kolorowa Kuchnia” S.C. z siedzibą w 86-021 Maksymilianowo

ul.Jagodowa 40c
osoba odpowiedzialna za prowadzenie sklepu: Leszek Olczak
tel. 517907670
adres email: firma@kolorowakuchnia.com godziny otwarcia:

od poniedziałku do niedzieli - całodobowo

 

numer konta bankowego:74 1140 2004 0000 3902 7638 1369